Pedagogik

Personalen skall i nära samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Verksamheten på Igelkotten skall genomsyras av följande ledord och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Våra ledord
Trygghet
Gemenskap
Lika värde
Glädje
Leken som lärande  

Vår verksamhet styrs av
Skollagen
Läroplan för förskolan
FN:s barnkonvention
Vår lokala arbetsplan
En dag på Igelkotten kan se ut så här: 
07:00  Igelkotten öppnar
08:00  Frukost
09:00  Ute aktiviteter/inne aktiviteter
10:00 Tema Grupp arbete (i mindre grupper)
11:00  Lunch
12:00  Vila
Efter vilan är det fri lek ute eller inne
14:00  Mellanmål
15:00  Fri lek eller andra aktiviteter ute eller inne
17:00  Igelkotten stänger 

Alla barn som deltar i Igelkottens verksamhet skall känna att det är roligt, tryggt och lärorikt. För oss är det viktigt att ha en tydlig struktur på den dagliga verksamheten, vilket i sin tur ger möjlighet till spontanitet och att fånga barnens nyfikenhet. Vi lägger också stort fokus på barnens delaktighet och inflytande i verksamheten.

Vi arbetar aktivt med att bemöta varje barn som individ. Vi lägger stor vikt vid att alla barn skall erbjudas alla material och aktiviteter. Vårt mål är att barnen redan från tidig ålder ska känna sig starka, trygga och vågar gå sin egen väg. Tack vare att vi har en liten barngrupp har vi möjlighet att se och ge barnen mycket tid.

Föräldrar och samarbete

För att vi ska kunna bemöta varje barn med bästa förutsättningar, är det viktigt för oss att skapa en god föräldrakontakt. Första steget i detta samarbete sker genom inskolningssamtal. Därefter följer inskolning av barnet och sedan ett uppföljningssamtal av inskolningen.

Vi följer sedan kontinuerligt upp barnen genom den dagliga kontakten med föräldrarna och genom minst ett utvecklingssamtal per år, där vi tillsammans går igenom barnets individuella utvecklingsplan. För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med föräldrarna. Detta sker bland annat genom appen Tyra där föräldrar kan följa sitt barns vardag och utveckling.